Історія

Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Інститут створений згідно наказу Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Л.В. Губерського від 07.10.2019 № 777.

Головне завдання Інституту – наукова інноваційна діяльність в галузі охорони психічного здоров’я, підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців, які опікуються питаннями охорони психічного здоров’я, впровадження інновацій у навчальну та прикладну підготовку фахівців.

Основні завдання

  • організація, координація та проведення (у т. ч. спільно зі студентами) фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем етіології та патогенезу психічних та поведінкових розладів, їх біологічних і соціальних чинників і наслідків;
  • наукова розробка і впровадження високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики психічних і поведінкових розладів;
  • розробка теоретичних, методичних і практичних питань судово-психіатричної експертизи;
  • участь у створенні та виконанні інноваційних проектів і програм в галузі психіатрії, наркології, психотерапії, медичної психології, організації охорони психічного здоров’я та судово-психіатричної експертизи;
  • підготовка фахівців найвищої кваліфікації у сфері природничих наук: кандидатів і докторів наук (докторів філософії) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина» для України та іноземних країн, відповідно з затвердженим в установленому порядку планом набору, міждержавними договорами та індивідуальними контрактами;
  • підвищення рівня кваліфікації та перепідготовка фахівців, з надання психіатричної допомоги та судово-психіатричної експертизи на тематичних курсах (циклах) стажування та інформації, семінарах а також шляхом стажування на робочих місцях;
  • надання високоспеціалізованої медичної допомоги особам з вадами психічного здоров’я;
  • організація та участь у роботі науково-практичних конференцій, нарад, конгресів, симпозіумів, в тому числі міжнародних, за профілем діяльності Інституту;
  • здійснення міжнародної співпраці та партнерства на підставі угод, укладених університетом.
X